LARVMASKINER

Home / LARVMASKINER

LARVMASKINER

LARVMASKINER

 • Hitachi ZX130LCN-5, bandgrävmaskin, årsmodell 2014, maskinvikt t 13 200 kr
 • Hitachi ZX130LCN-5B, bandgrävare, årsmodell 2015, maskinvikt 13 200 kg
 • Hitachi ZX135US-6-MN-BL, bandgrävare, årsmodell 2018, maskinvikt 14 000 kg
 • Hitachi ZX145W-, bandgrävare, årsmodell 2019, maskinvikt 16 400 kg
 • Hitachi ZX210-5B-MN, bandgrävare, årsmodell 2015, maskinvikt 24 200 kg
 • Hitachi ZX210LC-6, bandgrävare, årsmodell 2017, maskinvikt 24 200 kg
 • Hitachi ZX225 USLC-5, bandgrävare, årsmodell 2015, maskinvikt 25 000 kg
 • Hitachi ZX225USLC-6, bandgrävare, årsmodell 2017, maskinvikt 24 700 kg
 • Hitachi ZX280LC, bandgrävmaskin, årsmodell 2008, maskinvikt t 29 000 kg
 • Hitachi ZX70LC 3, bandgrävmaskin, årsmodell 2012, maskinvikt 7 300 kg
 • Hitachi ZX85US-5, bandgrävare, årsmodell 2016, maskinvikt 8 500 kg